/ 1 نظر / 9 بازدید
هالو هفت شنبه

ولی شوخی با خیام که ممنوع نشده برادر ، بیا بخون مصرع اول از خیام است . ------------------------------------------------------- چون بلبل مست راه در بســــــتان یافت . بشنید سئوالی که لب خــــــندان یافت ! گفتم که چه حاصل ات شد از عمـر دراز ؟ گفت آن کــــــه توانیش پس تنبان یافت !