اندر احوال ایجاد 2 میلیون شغل توسط دولت!

با وجود اینکه رئیس جمهور خبر از ایجاد دو میلیون شغل در سال گذشته داده بود، پس دلیل نصب این اطلاعیه مهم! چیست؟

  1. تعداد بیکاران 10 میلیون نفر است و هنوز 8 میلیون بیکار داریم
  2. اداره کل نقشی در اشتغال زایی ندارد و تنها شخص رئیس جمهور است که می تواند مردم را سر کار بگذارد
  3. رئیس جمهور تنها برای دوست و آشنایان خود کار ایجاد کرده و بقیه هنوز بیکارند
  4. کسانی که سر کار هستند هم بیکار هستند و جویای کار!
/ 0 نظر / 18 بازدید