# سفر

ایران زیبا (3) اندیمشک و سد دز

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قسمت اول: ایران زیبا قسمت دوم: لرستان  قسمت سوم: اندیشمک و سد دز  قسمت چهارم: کاخ آپادانا و قلعه شوش  قسمت پنجم: دانیال نبی  قسمت ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 395 بازدید